مسکو: آمریکا سناریویی برای تجزیه سوریه دارد

1 هفته پیش 8
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر