نقشه راه مشترک رقبای آمریکا

2 روز پیش 1
وزرای دفاع فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین، نقشه راه توسعه همکاری نظامی برای سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۵ را به امضاء رساندند.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر