مسکو: آمریکا سناریویی برای تجزیه سوریه دارد

1 ماه پیش 19
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر