المیادین مدعی شد: پرونده مذاکرات وین دوباره فعال شد

2 روز پیش 5


ads
به گفته المیادین منابع مزبور درعین حال گفتند: هنوز زود است از دستیابی به توافق در آینده نزدیک سخن به میان آوریم و این موضوع نیازمند بحث و بررسی بیشتری است.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر