رکوردزنی نرخ بیکاری در پاییز 1400

2 روز پیش 4

در سومین فصل سال جاری نرخ بیکاری در کل کشور به 8.9 درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بوده است.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر